Privacyverklaring Junior Einstein

Laatst gewijzigd op 2 april 2024.

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest recente versie vind je altijd op www.junioreinstein.nl.

In deze privacyverklaring lees je hoe JuniorEinstein.nl B.V. (hierna: “Junior Einstein”,“we”,”wij” of “ons”) omgaat met jouw persoonsgegevens. Je mag erop vertrouwen dat wij dat op een zorgvuldige manier doen. Junior Einstein is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring. Wij zijn gevestigd aan de Hengelosestraat 567, 7521 AG, te Enschede en ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 56556268.

 

1. Voor wie is deze privacyverklaring bedoeld?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verwerken en die wij verzameld of ontvangen hebben van iedereen die met ons contact heeft gehad. Dat kan bijvoorbeeld door gebruikmaking van de diensten die wij aanbieden op onze website www.junioreinstein.nl en de aan Junior Einstein gekoppelde oefensites, te weten:

 • www.rekenen-oefenen.nl;
 • www.taal-oefenen.nl;
 • www.citotoets-oefenen.nl;
 • www.begrijpend-lezen-oefenen.nl;
 • www.ieptoets-oefenen.nl;
 • www.verkeer-oefenen.nl;
 • www.natuurentechniek-oefenen.nl;
 • www.geschiedenis-oefenen.nl;
 • www.aardrijkskunde-oefenen.nl;
 • www.detafels-oefenen.nl;
 • www.levensbeschouwing-oefenen.nl;
 • www.topo-oefenen.nl;
 • www.kleuters-oefenen.nl.
Maar ook als je een leverancier van ons bent.

 

 

2. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die tot jou herleidbaar zijn. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: jouw naam, telefoonnummer, e-mailadres en jouw IP-adres. Daarnaast zijn ook studieresultaten persoonsgegevens.

 

3. Welke persoonsgegevens verzamelt Junior Einstein, waarom en op welke grondslag?

Wij verkrijgen jouw persoonsgegevens op verschillende manieren, bijvoorbeeld als je onze website bezoekt, als je een account aanmaakt en/of een abonnement met ons afsluit, als je contact opneemt met onze klantenservice, maar ook als je onze nieuwsbrief wilt ontvangen, onze gratis producten download of anderszins contact met ons opneemt. Wij verzamelen de persoonsgegevens die wij nodig hebben voor de uitvoering van onze dienst of voor het versturen van een nieuwsbrief. Wij kunnen daarvoor verschillende grondslagen hebben, zoals het kunnen uitvoeren van onze overeenkomst met jou, het voldoen aan een wettelijke plicht, omdat wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben of omdat je ons toestemming hebt gegeven. Hieronder lichten wij een aantal voorbeelden nader toe.

Account aanmaken

Om gebruik te maken van de diensten van Junior Einstein, moet je een persoonlijk account aanmaken. Kinderen jonger dan 18 jaar kunnen zelf geen account aanmaken. Dat moet hun wettelijk vertegenwoordiger of leerkracht doen. Tijdens het online aanmeldproces moet een leerkracht of wettelijk vertegenwoordiger de volgende gegevens invullen over het kind dat het account gaat gebruiken:

 • gebruikersnaam
 • in welke klas het kind zit

De voor- en achternaam van het kind kunnen, maar hoeven niet ingevuld te worden.

De volgende persoonsgegevens van een wettelijke vertegenwoordiger of leerkracht zijn nodig voor het activeren van een ouder- of schoolaccount:

 • voornaam
 • achternaam
 • adresgegevens
 • e-mailadres
 • financiële gegevens (IBAN, BIC en tenaamstelling van de bankrekening)

De bovenstaande gegevens worden gebruikt en zijn nodig om onze overeenkomst met jou te kunnen uitvoeren, zoals het contact kunnen opnemen en het kunnen sturen van een factuur.

Bovenstaande gegevens zijn noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst (abonnement) die met ons is gesloten. In paragraaf 6 lees je meer over de bewaartermijnen van jouw persoonsgegevens.

Oefenresultaten

In het kader van het vastleggen van de voortgang van een kind, verwerken we ook gegevens zoals: welke oefeningen gemaakt zijn, de datum van de gemaakte oefening, de oefentijd en het aantal juiste en onjuiste antwoorden. Deze gegevens worden verwerkt in een overzichtelijke rapportage om inzicht te geven in de ontwikkeling van het kind.

Bovenstaande gegevens verwerken wij om ouders, verzorgers, leerkrachten en kinderen te begeleiden en daarmee de overeenkomst die is gesloten te kunnen uitvoeren.

Nieuwsbrieven

Je kunt je, tenzij je jonger bent dan 18 jaar, aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Bij aanmelding voor de nieuwsbrief maken wij gebruik van het e-mailadres dat je hebt opgegeven. Het is mogelijk om je op elk moment weer uit te schrijven via de afmeldmogelijkheid in elke nieuwsbrief. We verwerken jouw e-mailadres op basis van onze gerechtvaardigde belangen om (commerciële) berichten te sturen als je een abonnement bij ons hebt afgesloten of omdat je daarvoor toestemming hebt gegeven.

E-mails

Naast onze nieuwsbrieven versturen wij ook soms informatie over onze producten. Wanneer jij je e-mailadres op onze website achterlaat, bijvoorbeeld bij aanmelding voor de nieuwsbrief, downloaden van producten, of het aanmaken van een abonnement, kunnen wij dit e-mailadres gebruiken om je te informeren over aanvullende producten. Het is mogelijk om je op elk moment weer uit te schrijven voor deze e-mails. We verwerken jouw e-mailadres op basis van onze gerechtvaardigde belangen om (commerciële) berichten te sturen als je een abonnement bij ons hebt afgesloten of omdat je daarvoor toestemming hebt gegeven.

Duurzame relatie

We gebruiken jouw e-mailadres ook als wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben, zoals het belang om een duurzame relatie met je te kunnen behouden en om jou te kunnen informeren over onze producten en diensten. Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen op grond van een gerechtvaardigd belang als dat naar onze mening geen, of slechts een beperkte, impact heeft op jouw privacy. Ben je het niet eens met de verwerking van jouw persoonsgegevens op grond van ons gerechtvaardigd belang? Dan kun je hier altijd bezwaar tegen maken bij ons.

 

4. Grondslag verwerking persoonsgegevens kinderen

Persoonsgegevens van kinderen worden alleen verwerkt met toestemming van hun wettelijk vertegenwoordiger. Wanneer een wettelijk vertegenwoordiger toestemming heeft verleend, kan deze toestemming op elk moment ingetrokken worden door het account te deactiveren.

Ook scholen kunnen bij ons een account aanmaken. In dat geval hebben meerdere leerkrachten inzage in de persoonsgegevens van het kind. Het kan ook zijn dat de school een gebruikersgroep heeft aangemaakt in welk geval alleen de leerkracht inzage in de persoonsgegevens van de deelnemende kinderen in zijn klas.

Indien er sprake is van een schoolaccount dan is de betreffende school door het afnemen van onze dienstverlening verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die wij in dit kader verwerken. De school bepaalt bijvoorbeeld welke leerlingen worden uitgenodigd voor de online leeromgeving. Daarnaast ontvangt de school rapportages over het gebruik van onze dienst.

Als je meer wilt weten over de manier waarop een school met jouw persoonsgegevens of die van jouw kind omgaat, kun je contact opnemen met jouw school. In deze privacyverklaring geven wij alleen informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens waarvoor wij verantwoordelijk zijn.

 

5. Met wie deelt Junior Einstein de persoonsgegevens?

Zonder jouw toestemming worden persoonsgegevens niet verstrekt aan derden, tenzij wij dat op basis van wet- en /of regelgeving verplicht zijn.

Daarnaast kan het zijn dat wij derden inschakelen ter ondersteuning van ons bedrijf of bij de uitvoering van onze diensten. Bijvoorbeeld een bedrijf dat ons helpt bij de hosting van onze website. Wij blijven dan zelf verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens, maar maken dan wel afspraken met deze bedrijven, zoals over wat ze met jouw persoonsgegevens mogen doen, dat ze jouw persoonsgegevens geheim moeten houden en goed moeten beveiligen.

Voorbeelden van derden die wij ten tijde van het opstellen van deze privacyverklaring inschakelen:

 • Cloud.nl in Dongen, die de hosting van onze websites verzorgt;
 • Mollie (externe betaaldienst), die wordt ingeschakeld bij de betalingen via onze websites;
 • Centraal Boekhuis B.V., aan wie wij jouw NAW-gegevens verstrekken voor de levering van boeken;
 • De accountant, die bij zijn werkzaamheden betaalgegevens kan inzien.

6. Hoe lang bewaart Junior Einstein de persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens in principe zo lang als dat nodig is voor de bovengenoemde doeleinden of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Voor wat betreft accountgegevens hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

Resultaten actief gebruikersaccount

Zolang het account actief is, bewaren wij gedetailleerde resultaten. Periodiek kunnen deze gegevens verwijderd worden. De resultaten blijven dan van de laatste drie maanden bewaard.

Resultaten inactief gebruikersaccount

De persoonsgegevens van een kind en zijn of haar gedetailleerde resultaten (voor zover deze nog niet zijn verwijderd) worden maximaal drie jaar na het laatste gebruik van het account bewaard. Na afloop van de bewaartermijn wordt het account en de daaraan gekoppelde gegevens (ook de behaalde resultaten) permanent verwijderd.

Persoonsgegevens van wettelijke vertegenwoordigers en scholen

Voor het bewaren van betaalgegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. De NAW-gegevens bewaren wij drie jaar na het laatste gebruik van het account. Na afloop van deze termijn worden de gegevens verwijderd. Jouw e-mailadres bewaren wij zolang jij een overeenkomst met ons hebt, maar ook zolang als dat nodig is voor de hierboven omschreven commerciële doeleinden op basis van ons gerechtvaardigd belang of omdat je daarvoor toestemming hebt gegeven. Ben je het hier niet mee eens, dan kun je per post of e-mail hiertegen bezwaar maken. Ons e-mailadres en postadres vind je onderaan deze privacyverklaring.

Nieuwsbrief

Wanneer persoonsgegevens zijn verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden de persoonsgegevens bewaard, totdat je je hebt uitgeschreven voor onze nieuwsbrief.

 

7. Hoe beschermt Junior Einstein jouw persoonsgegevens?

Wij hechten veel waarde aan jouw privacy. Wij nemen daarom beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen.

Wij vinden het belangrijk dat de persoonsgegevens alleen binnen de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) worden opgeslagen, zodat een passend beschermingsniveau is gewaarborgd. Wij verwerken dan ook geen persoonsgegevens buiten de EU of EER.

 

8. Maakt Junior Einstein gebruik van geautomatiseerde besluitvorming?

Wij maken geen gebruik van profileringstechnieken of een andere vorm van geautomatiseerde besluitvorming.

 

9. Wat zijn jouw rechten?

Als wij jouw persoonsgegevens verwerken, heb jij meerdere rechten. Daarover informeren wij jou graag. Als je een kind jonger dan 18 jaar bent, dan kan jouw wettelijk vertegenwoordiger deze rechten namens jou uitoefenen.

Inzagerecht

Je hebt het recht om inzage te krijgen in jouw persoonsgegevens. Je kunt via e-mail (info@junioreinstein.nl) bij ons een gespecificeerd verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien. In je verzoek dien je zoveel mogelijk te specificeren welke persoonsgegevens je wilt inzien. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage inderdaad door jou is gedaan, vragen wij je om een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Wij adviseren je om in de kopie je pasfoto, de Machine Readable Zone (MRZ, dat is de strook met nummers onderaan het paspoort) en je Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy.

Recht op correctie

Op elk gewenst moment kun je een verzoek bij ons indienen om jouw persoonsgegevens te corrigeren indien deze onjuist of onvolledig is. Je kunt deze wijziging ook zelf doorvoeren in het betreffende online account.

Recht om vergeten te worden

Je kunt ons ook verzoeken om jouw persoonsgegevens of dat van jouw kind te verwijderen. Indien het verzoek wordt toegekend, zullen we de betreffende persoonsgegevens verwijderen, behalve de gegevens die wij op grond van de wet mogen of moeten bewaren. Er kunnen omstandigheden zijn waarom wij geen gevolg kunnen geven aan jouw verzoek, bijvoorbeeld als er nog een abonnement loopt of als wij op grond van de wet jouw persoonsgegevens nog mogen bewaren ondanks jouw verwijderverzoek.

Recht op beperking, bezwaar en dataportabiliteit

Daarnaast kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens of om een beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verzoeken. Een voorbeeld hiervan is dat je ons aangeeft om jouw persoonsgegevens nog wel te mogen bewaren, maar niet verder te gebruiken. In sommige gevallen heb je het recht om jouw persoonsgegevens, die je zelf aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en makkelijk leesbare vorm te verkrijgen en ons te verzoeken om deze aan een andere partij over te (laten) dragen.

Recht om een klacht in te dienen

Als je een klacht hebt over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens of die van jouw kind, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De website van de Autoriteit Persoonsgegevens is www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Telefonisch zijn zij te bereiken op 088 - 1805 250.

Je kunt bij vragen of klachten ook altijd contact met ons opnemen en wij stellen dat uiteraard ook op prijs.

 

10. Heb je vragen?

We hebben ons best gedaan om deze privacyverklaring in simpele en duidelijke taal op te schrijven. Heb je vragen naar aanleiding over onze privacyverklaring, neem dan gerust contact met ons op per e-mail (info@junioreinstein.nl) of via post:
Junior Einstein B.V.
Hengelosestraat 567
7521 AG Enschede.